Losser Digitaal
Image default
Wonen

WOZ waarde aanvechten 2023

Wat is een WOZ beschikking?

Een WOZ-beschikking is een beschikking die wordt afgegeven door de gemeente waarin een woning of ander onroerend goed zich bevindt. De afkorting WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-beschikking geeft aan wat de geschatte waarde is van het onroerend goed op een bepaalde peildatum. Deze waarde wordt vastgesteld door de gemeente op basis van de Wet WOZ. De gemeente maakt hierbij gebruik van gegevens zoals de ligging van het pand, het bouwjaar, de grootte van het perceel en andere relevante factoren die de waarde van het onroerend goed bepalen. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor verschillende belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Op de WOZ-beschikking staat niet alleen de WOZ-waarde vermeld, maar ook informatie over het object waarvoor de beschikking geldt, zoals het adres en de kadastrale gegevens. Daarnaast staat er informatie over de peildatum en de datum waarop de beschikking is afgegeven. Ook wordt er vermeld hoe de waarde is vastgesteld en welke referentieobjecten daarbij zijn gebruikt. Kortom, een WOZ-beschikking is een beschikking van de gemeente waarin een woning of ander onroerend goed zich bevindt, waarop de geschatte waarde van het onroerend goed staat vermeld. Deze waarde wordt gebruikt als basis voor verschillende belastingen.

Waarom maken mensen bezwaar tegen de waarde WOZ?

Mensen maken bezwaar tegen de waarde van de WOZ om verschillende redenen:

  • Belastingdruk: Een hogere WOZ-waarde kan leiden tot een hogere belastingdruk, zoals de onroerendezaakbelasting, de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Dit kan voor sommige mensen leiden tot een ongewenste financiële last.
  • Verkoopwaarde: Soms kan de WOZ-waarde hoger zijn dan de werkelijke verkoopwaarde van het onroerend goed. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de marktwaarde van vergelijkbare panden in de omgeving lager is. Een hogere WOZ-waarde kan dan leiden tot een hogere aanslag, terwijl de verkoopwaarde in werkelijkheid lager is.
  • Ongelijke behandeling: Mensen kunnen het gevoel hebben dat de WOZ-waarde van hun pand onterecht hoger is dan die van vergelijkbare panden in de omgeving. Dit kan leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling en onrechtvaardigheid.
  • Verkoopmogelijkheden: Een hogere WOZ-waarde kan potentiële kopers afschrikken en daarmee de verkoopmogelijkheden van het onroerend goed beperken.
  • Financiering: Een hogere WOZ-waarde kan soms leiden tot hogere financieringslasten, bijvoorbeeld als iemand zijn woning als onderpand wil gebruiken voor een lening. Dit kan voor sommige mensen een reden zijn om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

Kortom, mensen kunnen bezwaar maken tegen de waarde van de WOZ vanwege financiële redenen, ongelijke behandeling, beperkte verkoopmogelijkheden, hogere financieringslasten of omdat zij vinden dat de WOZ-waarde niet overeenkomt met de werkelijke marktwaarde van het pand.

Hoe kun je je WOZ waarde aanvechten?

Als je het niet eens bent met de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld, kun je je WOZ waarde aanvechten. Het bezwaar moet binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking worden ingediend bij de gemeente waarin het betreffende onroerend goed zich bevindt. Hieronder staan de stappen die je kunt volgen om bezwaar te maken tegen je WOZ-beschikking:

  • Controleer de gegevens: Controleer eerst of alle gegevens die op de WOZ-beschikking staan, kloppen. Het gaat hierbij om zaken zoals de grootte van het perceel, de oppervlakte van de woning, het bouwjaar en de staat van onderhoud. Als er onjuistheden in de gegevens staan, kun je deze laten corrigeren voordat je bezwaar maakt.
  • Onderbouw je bezwaar: Als je vindt dat de WOZ-waarde te hoog is, is het belangrijk om je bezwaar goed te onderbouwen. Verzamel bijvoorbeeld informatie over vergelijkbare panden in de omgeving en hun verkoopprijzen. Geef aan waarom de WOZ-waarde in jouw geval lager zou moeten zijn.
  • Dien je bezwaar in: Als je alle informatie hebt verzameld, dien je je bezwaar in bij de gemeente. Dit kan schriftelijk, maar tegenwoordig kan dit vaak ook digitaal via de website van de gemeente.
  • Behandeling bezwaar: Na ontvangst van je bezwaar zal de gemeente het bezwaar in behandeling nemen en onderzoeken of de WOZ-waarde juist is vastgesteld. Indien nodig kan de gemeente om aanvullende informatie vragen.
  • Beslissing op bezwaar: De gemeente neemt een beslissing op je bezwaar en stuurt deze schriftelijk aan je op. Hierbij wordt aangegeven of het bezwaar gegrond is verklaard of niet. Als je het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kun je in beroep gaan bij de rechtbank.

Kortom, om bezwaar te maken tegen je WOZ-beschikking, dien je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking een goed onderbouwd bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt. Vervolgens zal de gemeente het bezwaar behandelen en een beslissing op bezwaar nemen.

https://www.skandara.nl/

Gerelateerde artikelen

Van plan om te verhuizen?

Thuiswerken

3 tips waardoor je verhuizing zo soepel mogelijk verloopt